Geloofsgrondslag

Christengemeente Uitzicht is als gemeente verbonden aan het werk van de stichting Uitzicht.

Ons verlangen is de verbreiding van het christelijk geloof: om mensen te brengen tot geloof en redding in Jezus Christus en van daaruit verder te groeien in geloof, opdat ieder komt tot het kennen van de waarheid. Daarbij hoort de toerusting van gelovigen tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat, zoals Gods Woord het zegt, wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben (1 Timotheüs 2:4, Efeziërs 4:12,13).

De samenkomsten van onze gemeente geschieden op een open basis, hoewel de verkondiging overeenstemt met de volgende geloofsgrondslag:

Wij belijden dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God is. Hoewel Hij God was heeft Hij Zijn heerlijkheid afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden en naar deze wereld gekomen om de werken van de duivel te verbreken en zondaren te verlossen.
Hij is het Levende Woord van God (Filippenzen 2:6-8, Johannes 1:1; 20:28;
1 Timotheüs 3:16).

Ons geloof rust op het volkomen en volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden (Handelingen 4:12; Hebreeën 10:14). De verlossing die wij hebben is door genade alleen, door het volkomen vertrouwen op het volbrachte werk van de Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha (Efeziërs 1:7, 2:8,9).

De Bijbel is de vaste grond van ons geloof
Wij gaan uit van de volledige woordelijke inspiratie van de Schrift, de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen (2 Timotheüs 3:16 St.Vert.). De Bijbel is geschreven door mensen die door de Heilige Geest gedreven van Godswege hebben gesproken (2 Petrus 1:21).
Iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om een leven te leven dat de Heer waardig is, in ieder opzicht, door in alle goed werk vrucht te dragen en te groeien in de rechte kennis van God (Kolossenzen 1:10; Efeziërs 2:10).

Het onderzoek van de Schrift geleid door de Heilige Geest (Efeziërs 1:17), Die door de Schrift getuigenis aflegt over de Here Jezus Christus, is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor ieder gelovige noodzakelijk is; want het geloof is uit het horen en het horen door het Woord van God (Romeinen 10:17;
1 Korinthiërs 2:6-16).

Wij erkennen de Schrift als de enige rechter in zaken van christelijke leer en praktijk.
Er wordt geen bindend gezag toegekend aan overgedragen tradities en meningen, voor zover deze niet duidelijk vanuit het Woord van God aangetoond en bewezen kunnen
worden (Romeinen 10:17; 1 Petrus 1:24).

Wij willen rekening houden met het onderscheid in de Bijbel
Het juist omgaan met de Bijbel (2 Timotheüs 2:15) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord der Waarheid. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Schrift het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook over wie en tot wie gesproken wordt, met welke woorden, in welke tijd, waar, met welke bedoeling en onder welke omstandigheden, en te letten op wat eraan voorafgaat en wat erop volgt.

Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods Plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Here God op verschillende manieren handelt met mensen op verschillende tijden en plaatsen. Met name wordt acht gegeven op de bediening van de Apostel Paulus, opgetekend in Handelingen 28:17-31 overgaand in zijn bediening als gevangene van Christus Jezus voor de heidenen (Efeziërs 3: 1-9).